Διαδικασίες Εισαγωγής Ασθενών

Διαδικασίες εισαγωγής στη κλινική Κανακίδη ΕΠΕ

Α. Εάν ο ασθενής βρίσκεται σπίτι

Γνωμάτευση από τον οικογενειακό ιατρό (συμβεβλημένο με ΕΟΠΥΥ) ή από κατ’ οίκον ιατρό του ΕΟΠΥΥ της πλησιέστερης μονάδας υγείας και υπογραφή από τον ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ.

Στη γνωμάτευση να αναγράφεται η πάθηση του ασθενή και ότι χρήζει νοσηλεία σε κλινική χρόνιων παθήσεων.

Βεβαίωση κοινωνικής έρευνας από κοινωνικό λειτουργό, όπου θα αναγράφεται η αναγκαιότητα εισαγωγής του ασθενούς σε κλινική χρόνιων παθήσεων. Αρμόδιοι κοινωνικοί λειτουργοί είναι οι κοινωνικοί λειτουργεί του ΕΟΠΥΥ ή των δήμων.

Αίτηση εισαγωγής του ασθενούς ή ατόμου του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος εφόσον ο ασθενής αδυνατεί, η οποία θα συμπληρώνεται μαζί με τη κοινωνική λειτουργό.

Β. Εάν ο ασθενής νοσηλεύεται σε νοσοκομείο

Γνωμάτευση θεράποντα ιατρού του νοσοκομείου που νοσηλεύεται ο/η ασθενής και υπογραφή από τον ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ.

Στη γνωμάτευση να αναγράφεται η πάθηση του ασθενή και ότι χρήζει νοσηλεία σε κλινική χρόνιων παθήσεων.

Βεβαίωση κοινωνικής έρευνας από κοινωνικό λειτουργό, όπου θα αναγράφεται η αναγκαιότητα εισαγωγής του ασθενούς σε κλινική χρόνιων παθήσεων. Αρμόδιοι κοινωνικοί λειτουργοί είναι οι κοινωνικοί λειτουργεί του νοσοκομείου.

Αίτηση εισαγωγής του ασθενούς ή ατόμου του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος εφόσον ο ασθενής αδυνατεί, η οποία θα συμπληρώνεται μαζί με τη κοινωνική λειτουργό.

 Γ. Εάν ο ασθενής νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική.

Γνωμάτευση θεράποντα ιατρού με υπογραφή από τον ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ της κλινικής. Στη γνωμάτευση να αναγράφεται η πάθηση του ασθενή και ότι χρήζει νοσηλεία σε κλινική χρόνιων παθήσεων.

Βεβαίωση κοινωνικής έρευνας από κοινωνικό λειτουργό, όπου θα αναγράφεται η αναγκαιότητα εισαγωγής του ασθενούς σε κλινική χρόνιων παθήσεων. Αρμόδιοι κοινωνικοί λειτουργοί είναι οι κοινωνικοί λειτουργεί του ΕΟΠΥΥ ή των δήμων όπου ανήκει η ιδιωτική κλινική.

Αίτηση εισαγωγής του ασθενούς ή ατόμου του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος εφόσον ο ασθενής αδυνατεί, η οποία θα συμπληρώνεται μαζί με τη κοινωνική λειτουργό.

 Δ. Εάν φιλοξενείται σε οίκο ευγηρίας

Γνωμάτευση θεράποντα ιατρού συμβεβλημένου ΕΟΠΥΥ και υπογραφή από τον ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ. Στη γνωμάτευση να αναγράφεται η πάθηση του ασθενή και ότι χρήζει νοσηλεία σε κλινική χρόνιων παθήσεων.

Βεβαίωση κοινωνικής έρευνας από κοινωνικό λειτουργό, όπου θα αναγράφεται η αναγκαιότητα εισαγωγής του ασθενούς σε κλινική χρόνιων παθήσεων. Αρμόδιοι κοινωνικοί λειτουργοί είναι οι κοινωνικοί λειτουργεί του ΕΟΠΥΥ ή των δήμων όπου ανήκει ο οίκος ευγηρίας. Αίτηση εισαγωγής του ασθενούς ή ατόμου του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος εφόσον ο ασθενής αδυνατεί, η οποία θα συμπληρώνεται μαζί με τη κοινωνική λειτουργό.

Αίτηση Εισαγωγής Ασθενούς

Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας